پرتال شرکت آهک صنعتی سیمان شرق اطلاعات فروش شرکت های حمل و نقل

 

رديف

شركت حمل و نقل

نام مسئول ( آقايان )

شماره تماس

1

حمل و نقل راهيان خراسان

 نظري - كمالي

نظري09151100121-09151101384-09153248019كمالي- 3920572

2

حمل و نقل سجاد نكو

نجات - مهر افروز - شعباني

نجات09153143509- مهرافروز09151158723-شعباني09158028440-3920390

3

تعاوني حمل و نقل خود راننده خراسان

خديوي - خراساني - حيدري

خديوي09155079785-خراساني09153195788- حيدري09155153180-  10 - 2643409

4

حمل و نقل جاده رانان شرق

تيموري- خوش رفتار

09153132102تيموري-09151134944 خوش رفتار

5

حمل و نقل اتفاق يزديها

درخشي

09151102430

6

حمل و نقل جهاد نصر

فرقاني- رضاپور

09155189854فرقاني-09151102430 رضاپور

7

حمل و نقل ميعاد بار خراسان

محمودي - خسروي- تقوي

09153008379معصومي-09157085794تقوي-09155033452محمودي-3920215

8

حمل و نقل سپهر سيمان

زراعتي- عابديني-آتشي

09151085692 زراعتي - 09151042419 عابديني - 09154211318 آتشي-8492018-19

9

انجمن حمل سيمان

مختاري -  خانم عبيري

09155591703-8411327

آدرس دفتر مجتمع حمل و نقل

مشهد، خيابان سناباد ، سناباد 60، پلاك 1/110