پرتال شرکت آهک صنعتی سیمان شرق درباره شركت هيئت مديره شركت

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای سید امین مرعشی

سمت : رئیس هیئت مدیره

نماینده : شرکت سیمان شرق

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای مجتبی غیور

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

نماینده : شرکت فراورده های سیمان شرق

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای اردشیر آذری متین

سمت : عضو هیئت مدیره

نماینده : مدیرعامل شرکت آهک صنعتی

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای مسعود عباسی نژاد

سمت : عضو هیئت مدیره

نماینده : شرکت حمل ونقل سپر

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای محمد قاسمی فرد

سمت : عضو هیئت مدیره

نماینده : شرکت زغال سنگ